Algemene Voorwaarden States&Klein

Inhoudsopgave:

 

Art. 1 - Definities

Art. 2 - Identiteit van de ondernemer

Art. 3 - Toepasselijkheid

Art. 4 - Het aanbod

Art. 5 - De overeenkomst

Art. 6 - Herroepingsrecht

Art. 7 - Kosten in geval van herroeping

Art. 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Art. 9 - De prijs

Art. 10 - Conformiteit en garantie

Art. 11 - Levering en uitvoering

Art. 12 - Klachtenregeling

Art. 13 - Geschillen

Art. 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Art. 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 
1.2
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 
1.3
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
1.4
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.
 
1.5
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 
1.6
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt.
 
1.7
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand.
 
1.8
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
 
1.9
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 

Art. 2 -Identiteit van de ondernemer

States&Klein

Torenstraat 6

5341BA Oss

E-mailadres: info@statesklein.com

KVK-nummer: 81416199

BTW-nummer: NL003559126B55

 

Art. 3 - Toepasselijkheid

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 

3.2

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.3

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige

wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.4

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

3.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

3.6

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld

‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

3.7

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 4 - Het aanbod
4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
4.2
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 
4.3
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/
of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 
4.4
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
4.5
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met
de echte kleuren van de producten.
 
4.6
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
 
- De prijs inclusief belastingen;
 
- De eventuele kosten van verzending;
 
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 
- Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 
- De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;
 
- De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 
- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;
 
- De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 
- De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 
- De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Art. 5 - De overeenkomst
5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
 
5.2
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
de overeenkomst ontbinden.
 
5.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
5.4
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
 
5.5
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 
- Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
 
- De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 
- De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 
- De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 
- De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
5.6
 
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
 

Art. 6 - Herroepingsrecht

6.1

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en met

de ondernemer overeengekomen datum.

 

6.2

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,

zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de

originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

6.3

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar

maken dient de consument te doen middels een emailbericht naar info@statesklein.com. Nadat de

consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant

het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde

zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

6.4

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen naast de eventuele

gemaakte kosten van zending ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

7.2

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde

dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die

door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere

betaalmethode.

 

7.3

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de

consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

 7.4

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 
8.2
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 
- Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 
- Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 
- Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 
- Die snel kunnen bederven of verouderen;
 
- Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
 
- Voor losse kranten en tijdschriften;
 
- Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken;
 
- Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 9 – De prijs
9.1
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
BTW-tarieven.
 
9.2
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
9.3
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
9.4
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
10.1
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 
10.2
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
 
10.3
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 
10.4
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 
10.5
De garantie geldt niet indien:
 
- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
 
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
verpakking behandeld zijn;
 
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
11.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
 
11.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
 
11.3
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 
11.4
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
 
11.5
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
 
11.6
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 
11.7
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 – Betaling
12.1
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 
12.2
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
12.3
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
 
Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

13.2

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

 

13.3

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

13.4

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar

is voor de geschillenregeling.

 

13.5

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de

webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg

opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur

(webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend

lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een

oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen

door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak

hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

 

13.6

Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die

door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk

om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

13.7

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer

schriftelijk anders aangeeft.

 

13.8

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar

keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Geschillen

14.1

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de

consument woonachtig is in het buitenland.

 

14.2

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 15.1

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.